ไฟฟ้ากระแสสลับ

  ฟฟ้ากระแสสลับ
 
 
   สัญญาณไฟฟ้าเอซี
 
 
   เครื่องกำเหนิดไฟฟ้าพื้นฐาน
 
 
 
 เครื่องกำเหนิดไฟฟ้าทำงาน จาก 0 ถึง 90 องศา
 
  เครื่องกำเหนิดไฟฟ้าทำงาน จาก 90 ถึง 180 องศา
 
  เครื่องกำเหนิดไฟฟ้าทำงาน จาก 180 ถึง 270 องศา
 
   เครื่องกำเหนิดไฟฟ้าทำงาน จาก 270 ถึง 360 องศา
 
  เครื่องกำเหนิดไฟฟ้า 4 โพล
 
  ความถี่ไฟฟ้า
 
  ขนาดของลูกคลื่น
 
  ค่าชัวขณะ
 
Visitors: 75,427