ความรู้ที่ใช้ในงานซ่อม


  • ค่าตัวเลขโดยประมาณ (Guide Line) อ้างอิงข้อมูลจาก Western Electric Motor

  • ความเสียหายขดลวดมอเตอร์รูปแบบต่างๆ Post 3 Oct 16 ขดลวดสภาพปกติ การใช้งานมอเตอร์ในสภาวะผิดปกติ (ด้านไฟฟ้า เครื่องกล หรือ สภาวะแวดล้อม) เป็นสิ่งที่ลดอายุการใช้งานของมอเตอ...
Visitors: 75,429