กระแสไม่ขับโหลด

 
 
ค่าตัวเลขโดยประมาณ (Guide Line)
 
 อ้างอิงข้อมูลจาก Western Electric Motor
 
Visitors: 75,427